Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

№ 46                                        07.03.2012г.                    гр.Търговище

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Търговищкият районен съд                                                      IV състав

На двадесет и трети февруари           две хиляди и дванадесета година,

В публично заседание в следният състав :

                                                            

Председател: Тодор Димитров

 

Секретар: Г.С.

като разгледа докладваното от Председателя  н.а.х.д. № 71 по описа за две хиляди и дванадесета година за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

         

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Цецо-57-Цветан Георгиев”ЕТ гр.Търговище представлявано от управителя Цветан Георгиев Цонев, против Наказателно постановление № 14865-250061651/06.12.2011г., издадено от Директор на офис Търговище при ТД на НАП гр.Варна. Считайки същото за незаконосъобразно, жалбоподателят моли за отмяната му. В с.з. поддържа жалбата чрез процесуален представител. 

Ответната страна, посредством процесуалния си представител  поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното наказателно постановление да бъде  потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

При извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства, на 26.05.2011г. в ТД на НАП гр.Варна, офис Търговище се установило, че жалбоподателя в качеството си на осигурител не е внесъл по сметка на компетентната ТД на НАП – Варна дължимите осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд върху начислените, но неизплатени трудови възнаграждения на работниците и служителите за месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември на 2010г. вноските за са сметка на осигурителите и на осигурените лица и не били внесени в срока по чл.158 КСО във вр. с чл.7, ал.3 от КСО. Разбито по месеци било установено следното – за месец юли вноски в размер на 63.39лв невнесени в срок до 31.08.2010г., за месец август 2010г. – невнесени вноски в размер на 69.22лв. в срок до 30.09.2010г., за месец септември – невнесени вноски в размер на 57.94лв. невнесени в срок до 31.10.2010г., за месец октомври – невнесени вноски в размер на 107,46лв. в срок до 30.11.2010г., за месец ноември – невнесени вноски в размер на 101.91лв. в срок до 31.12.2010г. и за месец декември – невнесени вноски в размер на 119.77лв. в срок до 31.01.2010г. трудовите възнаграждения били начислени съответно на следните дати : 31.08.2010г., 30.09.2010г., 31.10.2010г., 30.11.2010г., 31.12.2010г. и 31.12.2010г. За установените нарушения бил съставен АУАН № 61651/21.06.2011г. акта е съставен в присъствие на нарушителя, връчен му е препис от акта и нарушителят е имал възможност да изложи възраженията си срещу акта в предвиденият от закона три - дневен срок. Въз основа на АУАН на 06.12.2011г. Директора на офис НАП гр.Търговище издал процесното НП с което за извършените шест нарушения на чл.158 във вр. с чл.7, ал.3, пр.1 от КСО във вр. с чл.355, ал.1 от КСО наложил на жалбоподателят шест наказания „имуществена санкция” в размер на по 500 лв. всяко.

Гореизложената фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите.

Видно от приложените заповеди процесното НП е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и връчен по предвиденият от закона ред. В това отношение няма допуснати съществени процесуални нарушения.

В процесното НП липсва описание на нарушенията, така както изисква разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Наказващият орган не е посочил кои, респективно колко са осигурените лица, какъв е техният осигурителен доход, респ. какъв е размера на осигурителните вноски, защо точно такъв е размера на невнесените осигурителни вноски. Този пропуск не позволява на съда да провери волята на наказващият орган за съответствието й със закона. Новопредставените доказателства в съдебно заседание не могат да поправят този порок на обжалваното НП. Пропуска на наказващият орган не позволява на наказаното лице да разбере какво точно нарушение е извършило и оттам не може да се защити адекватно. Винаги нарушението на правото на защита е съществено процесуално нарушение при реализирането на административно-наказателната отговорност и представлява достатъчно основание за отмяна на обжалваното НП.

При издаване на НП наказващият орган не е изпълнил и задължението си по чл. 53, ал. 1 ЗАНН, а именно, когато установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако няма основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, да издаде НП. Съгласно ТР № 1 от 12.12.07 година на ВКС, при извършване на преценка относно наличие на предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи „маловажните„ случаи на адм. нарушения от тези, обхванати от чл. 6 от ЗАНН. В процесния случай  такава преценка е направена твърде общо и бланкетно, което на практика води до липса на преценка. Наказващият орган е бил длъжен да посочи по какъв начин поведението на нарушителя засяга широк кръг лица и обществени интереси в сферата на осигурителната система и фискалната политика на страната. Не е посочил кои са тези засегнати лица и обществени интереси. Не е посочил как размера на невнесените вноски за всеки отделен случай изключва приложението на чл.28, б”а” от ЗАНН при положение, че в част от случаите се касае за невнесени осигуровки от порядъка на 60-70лв. Съгласно трайната практика на Административен съд гр.Търговище наказващият орган е бил длъжен за всяко отделно нарушение да изложи съображения за неприлагането на чл.28, б.”а” от ЗАНН. Процесното НП визира шест нарушения, касаещи различни размери на невнесени осигуровки, с различно забавяне към момента на установяване на нарушенията. Въпреки, че всяко едно нарушение е строго индивидуално, наказващият орган е наложил едни и същи санкции, без да се мотивира за това си решение.

Ето защо в конкретния случай за въззивният съд не съществува предмет за проверка във връзка с разглежданата разпоредба, при което единствената възможност за настоящия състав е НП да бъде отменено. Това е така, предвид обстоятелството, че преценката за маловажност на случая подлежи на съдебен контрол. В този обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл. 28 от ЗАНН, която в процесния случай липсва, като съдът не може да я замести със своя така. Следва да се отбележи, че „преценката” относно наличието на основания за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, като задължителен елемент от съдържанието на НП, кореспондира с правото на защита. Нарушителят, освен за какво е наказан има законното право да узнае, както фактите, така и критериите, по които е определена степента на неговото нарушение, съответно защо всяко едно от деянията не е квалифицирано като маловажен случай. Липсата на такава преценка означава липса на мотиви в тази част на НП, което пряко засяга правото на защита и води до неговата отмяна.

В НП е посочено бланкетно, че е преценена тежестта на всяко нарушение и е съобразено имотното състояние на нарушителя. Дори липсват данни, какво е имотното състояние на нарушителят, според наказващият орган. Всичко това налага извода, че твърдението за разглеждане на всеки отделен случай поотделно, е само декларативно.

По изложените съображения, съдът счита обжалваното НП за незаконосъобразно, издадено при допуснати от наказващия орган на съществени процесуални нарушения, поради което и следва да бъде отменено на посочените основания, без съдът да се произнася по същество.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И     :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14865-250061651 от 06.12.2011г., издадено от Директор на офис НАП-гр.Търговище при ТД на НАП гр.Варна, с което на ЕТ„ЦЕЦО 57 – Цветан Георгиев” гр.Търговище представляван от Цветан Георгиев Цонев с ЕГН ********** *** на основание чл.355, ал.1 от КСО са наложени шест наказания „имуществена санкция” в размер на по 500лв. всяко, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Търговищкия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                    

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :