Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 256                                           07.05.2012 година                                     град Търговище

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Търговищкият районен съд                                                                      единадесети състав

На двадесет и шести април                                               две хиляди и дванадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                       Съдия:Йоханна Антонова

Секретар:Я.Т.

 Като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 68 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 357 от КТ във вр. с чл. 238 и сл. от ГПК.

          Образувано е по искова молба от  З.П.Р. ***, чрез процесуалния му представител по пълномощие а.. Р.Р.-ТАК, срещу „ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА”ООД, клон Надарево, с.Надарево, общ.Търговище, с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 222,ал.3 от КТ за неизплатена част от обезщетение при пенсиониране в размер на 1027,04лв., и иск с правно основание чл. 86,ал.1 от ЗЗД за обезщетение за забава в размер на 100лв. за периода от 11.04.2011г.-16.01.2012г.; иск с правно основание чл. 224,ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 30дни в размер на 313,20лв.,  и иск с правно основание чл. 86,ал.1 от ЗЗД за обезщетение за забава в размер на 25лв. за периода от 11.05.2010г. до 16.01.2012г. Претендират е и разноските по делото. В съдебно заседание ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение против ответника, с оглед наличие на предпоставките по чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

          Ответникът не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в срока и по реда на чл. 131 от ГПК. Същият, редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не е направил искане делото да се разгледа в негово отстътвие.

          След преценка на доказателствата по делото и като съобрази направеното искане, съдът приема, че следва да се постанови неприсъствено решение, поради следните съображения:

          Доколкото ответникът не е депозирал писмен отговор в срока и по реда на чл. 131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не е поискал делото да се разгледа в отсъствието му, то съдът приема, че са налице предпоставките по чл. 238, ал.1 от ГПК, при наличието на които, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение.

          Видно от съдържанието на съобщението до ответника /л. 29/ и призовката до него /л.34/, двукратно му е указано, че при неподаване на писмен отговор, неявяване в съдебно заседание и липса на искане делото да се разгледа в отсъствието му, срещу него може да се постанови неприсъствено решение, поради което съдът приема, че е налице и предпоставката по чл. 239,ал.1,т.1 от ГПК.

          От представените по делото писмени доказателства- трудов договор № 697/14.05.2010г., допълнителни споразумения, Заповед № 257/19.07.2011г. за прекратяване на трудовото правоотношение, служебна бележка за дължими суми  и РКО от 11.04.2011г., сочещи на валидно съществувало и прекратено трудово правоотношение между страните, както и предвид обстоятелството, че върху ищеца не пада доказателственатата тежест да установява отрицателния факт на неплащане на дължимите обезщетения, съдът приема, че искът е вероятно основателен, по см. на чл. 239,ал.1,т.2 от ГПК.

          Поради изложеното и като приема, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки, а именно-формалните предпоставки по чл. 238,ал.1 от ГПК, както и тези по същество-по чл. 239,ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение против ответника, съдът приема, че ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 1027,04лв., представляваща неизплатена част от обезщетение при пенсиониране и обезщетение за забава в размер на в размер на 100лв. за периода от за периода от 11.04.2011г.-16.01.2012г.; сумата от 313,20лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 30дни и обезщетение за забава в размер на 25лв. за периода от 11.05.2010г. до 16.01.2012г., на осн. чл. 357 във вр. с чл. 222,ал.3, чл.224,ал.1 от КТ и чл. 86,ал.1 от ЗЗД, във вр. чл. 239,ал.2 вр. ал.1 от ГПК.

          Доколкото ищецът е освободен от заплащане на такси и разноски, по арг. от чл. 83,ал.1,т.1 от ГПК, ответникът следва да заплати по сметка на ТРС държавна такса върху уважените искове в размер общо на 200лв., на осн. чл. 78,ал.6 от ГПК.С оглед направеното искане от ищеца за разноски, ответникът следва да заплати на ищеца направените такива за адвокатско възнаграждение, съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК в размер на 150лв., на осн. чл. 78,ал.1 от ГПК.

          Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОСЪЖДА „ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА”ООД, клон Надарево, с.Надарево, общ.Търговище, ЕИК 1301690460016 да заплати на З.П.Р. с ЕГН ********** *** сумата от 1027,04лв., представляваща неизплатена част от обезщетение при пенсиониране, на осн. чл. 357 във вр. с чл. 222,ал.3 от КТ във вр. чл. 239,ал.2 вр. ал.1 от ГПК и обезщетение за забава в размер на в размер на 100лв. за периода от 11.04.2011г.-16.01.2012г., на осн. чл. 86,ал.1 от ЗЗД във вр. с чл. 239,ал.2 вр.ал.1 от ГПК; сумата от 313,20лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 30дни, на осн. чл. 357 във вр. с чл. 224,ал.1 от КТ във вр. чл. 239,ал.2 вр. ал.1 от ГПК и обезщетение за забава в размер на 25лв. за периода от 11.05.2010г. до 16.01.2012г., на осн. чл. 86,ал.1 от ЗЗД във вр. с чл. 239,ал.2 вр.ал.1 от ГПК.

          ОСЪЖДА„ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА”ООД, клон Надарево, с.Надарево, общ.Търговище, ЕИК 1301690460016, да заплати по сметка на ТРС държавна такса в размер на 200лв., на осн. чл. 78,ал.6 от ГПК.

          ОСЪЖДА„ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА”ООД, клон Надарево, с.Надарево, общ.Търговище, ЕИК 1301690460016, да заплати на З.П.Р. с ЕГН ********** *** разноските по делото в размер на 150лв. адвокатско възнаграждение, на осн. чл. 78,ал.1 от ГПК.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

          ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

                                                                                             Съдия: