Отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г.

    На 17.03.2017 г. в зала № 3 на Районен съд - Търговище бе проведено годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2016 г. Гости на събранието бяха Силвия Петрова - Председател на Окръжен съд–Търговище, Татяна Йорданова и Тихомир Петков – Зам. председатели на Окръжен съд–Търговище, Мила Стайкова – Зам. районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище и адв. Иво Иванов – Председател на Адвокатска колегия гр. Търговище. 

   Председателя на съда Пламен Драганов представи обобщени данни за работата на съда през 2016 г. на базата на годишния отчетен доклад на институцията (публикуван на интернет страницата на съда).

   В съда през 2016 г. са постъпили нови общо 3231 дела. От тях 1757 са граждански и 1474 - наказателни. В процентно съотношение гражданските дела съставляват 54 % от постъпилите дела, а наказателните – 46 %.

    През 2016 година от общия брой дела за разглеждане 3487, от които 256 дела са несвършени от предходния период, са били свършени 3289 дела. От тях - 1820 граждански дела (92 %) и 1469 наказателни дела (97 %).

   Съотношението между общо свършените 3289 дела и всичко 3487 дела за разглеждане за 2016 година е 94.3 %. За сравнение това съотношение за 2015 година е 92.9 % и за 2014 година е 90.8 %.

    Така изложените данни дават основание да се заключи, че през сравнителния период трайно се увеличава процентът на свършените дела спрямо разгледаните такива, като през отчетната година е достигнат максимално възможен резултат.

    От всички свършени за 2016 г. дела в тримесечен срок са приключили общо 2909 дела, или това са 88.4 % от свършените дела.

    Действителната обща натовареност по дела за разглеждане за 2016 година е 36.68 дела месечно на съдия, а действителната обща натовареност по свършени дела за 2016 година е 34.60 дела месечно на съдия.

    Работещите към настоящия момент в съда магистрати се справят с увеличения брой дела без това да се отразява на бързината и качеството на съдебните актове, като дори е увеличен процента свършени дела спрямо разгледани такива.

    През 2016 г. Районен съд – Търговище, в партньорство с Първо СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище, участва в Пилотната образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В изпълнение на програмата през пролетта на 2016 г. в зала № 4 на съда бяха проведени поредица лекционни курсове с ученици от десетите класове на Първо СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище. Целта на националната програма, изпълнявана съобразно Споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, е превенция и повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.