Обявление за заемане на длъжността съдия по вписванията

   На основание писмо изх. № 11-00-830/2016 г. на Заместник - Министъра на Правосъдието, Районен съд – Търговище ОБЯВЯВА свободна щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията”, която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (до заемане на длъжността въз основа на конкурс).
   Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
   Необходими документи за кандидатстване: 1. Молба; 2. Автобиография; 3. Свидетелство за съдимост (оригинал); 4. Медицинско свидетелство за работа (оригинал, с изх. №); 5. Документ за психично здраве (оригинал, с изх. №); 6. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж (саморъчно заверени от кандидата); 7. Декларация по чл.162 от ЗСВ; 8. Нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право” и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 9. Декларация за несъвместимост и частни интереси по чл.12 от ЗПУКИ.
   Място на подаване на документите: всеки работен ден, от 09.00 - 12.00 ч. и от 12.30 -17.00 ч. в сградата на Районен съд - Търговище, адрес: гр. Търговище, ул. Славейков № 59, Съдебна палата, 1-ви етаж, стая № 3 – Служба „Регистратура”.    Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
   Срок за подаване на документите: 7-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението във вестника.
   След изтичане на срока документите на всички кандидати се изпращат в Министерство на правосъдието за осъществяване на подбор.
   Място за обявяване на съобщения, списъци и други документи във връзка с кандидатстването: на интернет страницата на съда: www.rs-tar.org и на информационно табло за съобщения - 1-ви етаж срещу стая № 3 – Служба „Регистратура”.

   Обявлението е публикувано във вестник „Търговищки новини”, бр.1 от 05.01.2017 г., стр.7