Обяви и конкурси

                                                                             ОБЯВЛЕНИЕ      

        На производство пред Районен съд-Търговище, шести състав, е ч.гр.д. № 1727 / 2017 г., образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя Добринка Василева Браун, в качеството и на наследник по закон /преживяла съпруга/ и завещание на Рудолф Алфонс Браун, гражданин на Германия, починал на 01.06.2017 год. в гр.Варна, Република България, с последен адрес преди смъртта: с.Ловец, общ.Търговище, Република България, с декларирана цел на ползване на удостоверението – доказване на правното положение и /или правата на наследник на заявителя, доказване правното положение на заявителя като заветник и/или преките му права върху наследството, както и за упражняване на правомощията на заявителя за изпълнение на завещание в Германия. Районен съд-Търговище УКАЗВА на бенефициерите Соня Браун и Аня Форрейтър, дъщери на наследодателя Редолф Браун възможността им в двуседмичен срок от публикацията да депозират по делото писмени становища по искането и да заявят правата си.