Контакти и сметки

7700 Търговище ул. Славейков 59

Служба "Регистратура" - 0601 / 6 17 03
Служба “Деловодство” - 0601 / 6 44 38
Служба “Съдебни секретари” - 0601 / 6 28 42
Служба “Архив” - 0601 / 6 44 38
Съдебно- изпълнителна служба - 0601 / 6 21 79
Бюро Съдимост - 0601 / 6 25 74
Служба по вписванията - 0601 / 6 29 75
Служба “Финансова дейност и снабдяване” 0601 / 6 35 81
Административен секретар - 0601 / 6-24-10, 6-28-65

За справки по граждански и наказателни дела - 0601 / 6-44-38

Факс  -  0601 / 6-35-81, 6-28-65
E-mail: rs_tar@dir.bg
 

СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ:

От 20.03.2018 год. съдът е регистриран по ДДС

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:
BG53FINV915031UB408416
BIC: FINVBGSF

ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
- ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ  ДЕЛА;
-      ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ;
-       ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ ОТ РАЙОНЕН СЪД;
-      ГЛОБИ;
-      ЗА СПРАВКИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА,
-      ЗА ЗАПОРИ

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:  
BG91FINV915033UB408410
BIC: FINVBGSF
-      ДЪЛЖИМИ  СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА;
-      ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ,
 ОСОБЕННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ;
      - ЗА СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ
БУЛСТАТ:  BG 000875963 
E-mail адрес за изпращане на призовки и съобщения: delov_rs_tar@abv.bg