Съдът като институция

   Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

   Правосъдието се осъществява в името на народа.

  Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.

   Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Новини и събития

Обучение
Публикувано на: 20-2-2017

     На 01 и 02 март 2017 година в Конферентна зала на хотел „Идол”, гр. Търговище ще се проведе регионално обучение на тема: „Транспортни…

Обявление за заемане на длъжността съдия по вписванията
Публикувано на: 6-1-2017

   На основание писмо изх. № 11-00-830/2016 г. на Заместник - Министъра на Правосъдието, Районен съд – Търговище ОБЯВЯВА свободна…

Лекции на 29 и 30 март 2016г.
Публикувано на: 1-4-2016

   На 29.03 и 30.03.2016 г. в зала № 4 на Районен съд гр. Търговище бяха проведени първите от поредица лекционни курсове с ученици от 10 – тите…