Начало

Структура

Служби

График на заседанията

Свършили дела

Образци документи

Съдебен район

Съдебни заседатели

Вещи лица

Правила и тарифи

Контакти и сметки

Подаване на документи

Резултати от проверки

Доклади и декларации

Полезни връзки

Пресцентър

 

 

Съдът като институция

   Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

     Правосъдието се осъществява в името на народа.
     Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.
     Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Според чл.
6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове

 

      Как да получите правна помощ.
   
    ЧСИ № 873 Стойко Георгиев Аспарухов с район на действие – ОС Търговище е временно отстранен от длъжност до приключване на дисциплинарното производство.

 

 

     Със Заповед № 110 /06.04.2016 г. на Председателя на РС гр.Търговище е обявен конкурс в Районен съд гр.Търговище за длъжността „съдебен секретар” – 1 щатна бройка.

Районен съд - Търговище   2008 година