Съдът като институция

   Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

   Правосъдието се осъществява в името на народа.

  Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.

   Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Новини и събития

Отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г.
Публикувано на: 21-3-2017

    На 17.03.2017 г. в зала № 3 на Районен съд - Търговище бе проведено годишно отчетно събрание за дейността на съда през…

Обучение
Публикувано на: 9-3-2017

    На 01 и 02 март 2017 година в Конферентна зала на хотел „Идол”, гр. Търговище се проведе регионално обучение на тема: „Транспортни…

Обявление за заемане на длъжността съдия по вписванията
Публикувано на: 6-1-2017

   На основание писмо изх. № 11-00-830/2016 г. на Заместник - Министъра на Правосъдието, Районен съд – Търговище ОБЯВЯВА свободна…