Начало

Структура

Служби

График на заседанията

Свършили дела

Образци документи

Съдебен район

Съдебни заседатели

Вещи лица

Правила и тарифи

Контакти и сметки

Подаване на документи

Резултати от проверки

Доклади и декларации

Полезни връзки

Районен съд - Търговище 
2008 година

 

 

Съдът като институция

   Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

      Правосъдието се осъществява в името на народа.
      Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.
      Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Според чл.
6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

            За да направите справка за резултатите по приключили дела в Районен съд Търговище използвайте “Свършили дела” от лявото меню или Възможностите на Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове  -  ЦУБИПСА.                          

           Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове

               Как да получите правна помощ.
        Вече може да се издава свидетелство за съдимост по интернет (необходим е електронен подпис) - на адрес: https://cs.mjs.bg/

          Можете да платите суми за  държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, депозити за вещи лица, гаранции и суми по изпълнителни дела по разкритите - транзитна и набирателна сметка, чрез ПОС терминали.

           

            РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ ИМА НОВИ СМЕТКИ ОТ 01.03.2014 Г.